เมนูหลัก
  หน้าหลักของหน่วยงาน
  ประวัติของหน่วยงาน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ที่ตั้งของหน่วยงาน
  บุคคลากรของหน่วยงาน
  ติดต่อกับหน่วยงาน

 กิจกรรมของหน่วยงาน
  การตรวจสินค้า
  งานบริการผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก
  การเยี่ยมชม / ดูงาน
  กิจกรรมอื่นๆ
  สถิติการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ

   ขั้นตอนและวิธีการ
  ขั้นตอนการนำเข้า
  ขั้นตอนการส่งออก
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบ,ประกาศ,คำสั่ง กรมประมง

   คำสั่งด่านตรวจสัตว์น้ำ
  หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด่านฯ
  แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน
  อนุมัติปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

   สาระน่ารู้
  สัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ
  ไซเตส (CITES)
  IUU Fishing
  สุขอนามัยของเรือประมง
  พะยูน
  พิษของปลาปักเป้า

   หนังสือพิมพ์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  มติชน
  สยามกีฬา

 ผู้เยี่ยมชม

 

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์จากด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศส่วนควบคุมฯ : ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการขอใบอนุญาตและตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบ FSW

ประกาศกรมประมง : การขออนุญาตนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อผลิตและส่งออกไปกลุ่ม ประเทศสหภาพยุโรป

กรมประมงเร่งสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำเข้ากุ้งทะเล

การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Imported Aquatic Animal Movement Document)


   ข่าวจากส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

   ข่าวจากกรมประมง

 

    หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำฯ
 
 

นายจรัญ มีรักษา
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสาคร


  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ Foodsafty

  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ
  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

สมุทรสาคร
  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
  จังหวัดสมุทรสาคร
  ด่านกักกันสัตว์สมุทรสงคราม
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
  สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขา

สมุทรสาคร

  สถานีตำรวจน้ำ 4 จังหวัดสมุทรสาคร
 

  เช็คอีเมล์ (Check Email)